Nordeus Hackathon 2015

Mechabit are traveling to Serbia courtesy of Nordeus for their annual game jam next week!

 

http://www.nordeushackathon.com/